Παρακαλούμε, επιλέξτε ένα προϊόν
Ανεστραμμένος καναπές Ember

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

I. ΘΕΜΑ

Τέχνη. 1. Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις αποσκοπούν στη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EOOD, Sofia 1000, 5 LEGE Str., UIC 202369208, εκπροσωπούμενης από τη Maria Govedareva, εφεξής αναφερόμενη ως ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, και οι πελάτες που αναφέρονται παρακάτω ως ΧΡΗΣΤΕΣ, του ηλεκτρονικού καταστήματος ” lejanki.bg “, εφεξής ” E-SHOP”.

ІІ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Τέχνη. 2. Πληροφορίες σύμφωνα με τον νόμο για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τον νόμο για την προστασία των καταναλωτών:

 1. Όνομα του παρόδου: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ EOOD
 2. Έδρα και διεύθυνση διοίκησης: 1000 Sofia, 5 LEGE Str
 3. Διεύθυνση για την άσκηση της δραστηριότητας: 1000 Sofia, 5 LEGE Str
 4. Δεδομένα αλληλογραφίας: 1000 Sofia, 5 LEGE Str. Email: info@lejanki.bg, τηλ: +359 886 607 005
 5. Είσοδος σε δημόσια μητρώα: UIC 202369208
 6. Αριθμός πιστοποιητικού για διαχειριστή προσωπικών δεδομένων
 7. Επόπτες:

(1) Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Διεύθυνση: Sofia, 15 Ivan Evstatiev Geshov Str., Τηλ.: (02) 940 20 46

φαξ: (02) 940 36 40

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : kzld @ gover nment.bg, kzld@cpdp.bg

Ιστοσελίδα: www.cpdp.bg.

(2) Επιτροπή προστασίας των καταναλωτών

Διεύθυνση: 1000 Sofia, 4A Slaveykov Square, 3ος, 4ος και 6ος όροφος, τηλ.: 02/980 25 24

φαξ: 02/988 42 18

ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας: 0700 111 22

Ιστοσελίδα: www.kzp.bg.

8. Εγγραφή σύμφωνα με τον νόμο φόρου προστιθέμενης αξίας № BG 202965902

III. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ E-SHOP

Τέχνη. 3. Το E-SHOP είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, διαθέσιμο στη διεύθυνση Διαδικτύου https://lejanki.bg/, μέσω του οποίου οι χρήστες έχουν την ευκαιρία να συνάψουν συμβάσεις για την πώληση και παράδοση αγαθών που προσφέρει το E-SHOP, συμπεριλαμβανομένων το ακόλουθο:

 1. Για να ελέγξετε το E-SHOP και να χρησιμοποιήσετε τις πρόσθετες υπηρεσίες για την παροχή πληροφοριών.
 2. Να πραγματοποιείτε ηλεκτρονικές δηλώσεις σχετικά με τη σύναψη ή εκτέλεση συμβάσεων με το E-SHOP μέσω της διεπαφής της σελίδας E-SHOP, διαθέσιμες στο Διαδίκτυο ·
 3. Για τη σύναψη συμβάσεων αγοράς και πώλησης και παράδοσης αγαθών που προσφέρει το E-SHOP ·
 4. Να πραγματοποιείτε πληρωμές σε σχέση με τις συμβάσεις που συνάπτονται με το E-SHOP, σύμφωνα με τους τρόπους πληρωμής που διατηρεί το E-SHOP.
 5. Για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με νέα προϊόντα που προσφέρονται από το E-SHOP.
 6. Για να ελέγξετε τα αγαθά, τα χαρακτηριστικά τους, τις τιμές και τους όρους παράδοσης.
 7. Να ενημερώνεστε για τα δικαιώματα που απορρέουν από το νόμο κυρίως μέσω της διεπαφής της σελίδας E-SHOP στο Διαδίκτυο ·

Τέχνη. 4. Ο Προμηθευτής παραδίδει τα αγαθά και εγγυάται τα δικαιώματα των χρηστών, που προβλέπονται από το νόμο, στο πλαίσιο της καλής πίστης, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που υιοθετούνται στην πράξη, το καταναλωτικό ή εμπορικό δίκαιο.

Τέχνη. 5. (1) Οι χρήστες συνάπτουν σύμβαση για αγορά και πώληση αγαθών που προσφέρονται από το E-SHOP μέσω της διεπαφής του παρόδου, που διατίθεται στον ιστότοπό του στη διεύθυνση https://lejanki.bg/, ή με άλλα μέσα εξ αποστάσεως επικοινωνίας.

(2) Δυνάμει της σύμβασης που έχει συναφθεί με τους Χρήστες για αγορά και πώληση αγαθών, οι Παροχές υποχρεούται να παραδώσει και να μεταβιβάσει την ιδιοκτησία του Χρήστη στα αγαθά που καθορίζει από αυτόν μέσω της διεπαφής.

(3) Οι Χρήστες πληρώνουν στον Προμηθευτή αμοιβή για τα παραδοθέντα αγαθά σύμφωνα με τους όρους, που καθορίζονται στο E-SHOP και τους παρόντες γενικούς όρους. Η αμοιβή είναι στο ποσό της τιμής που ανακοίνωσε τις Παροχές στη διεύθυνση του E-SHOP στο Διαδίκτυο.

(4) Οι Παροχές παραδίδουν τα αγαθά που παραγγέλθηκαν από τους Χρήστες εντός των όρων και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει οι Παροχές στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος και σύμφωνα με τους παρόντες γενικούς όρους.

(5) Η τιμή για την παράδοση καθορίζεται ξεχωριστά και ρητά από την τιμή των εμπορευμάτων.

Τέχνη. 6. (1) Ο Χρήστης και ο Πάροχος συμφωνούν ότι όλες οι δηλώσεις μεταξύ τους σε σχέση με τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης πώλησης μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά και μέσω ηλεκτρονικών δηλώσεων κατά την έννοια του Νόμου και του Άρθρου Ηλεκτρονικών Εγγράφων και Ηλεκτρονικής Υπογραφής.. 11 του νόμου για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

(2) Υποτίθεται ότι οι ηλεκτρονικές δηλώσεις που γίνονται από τους Χρήστες του ιστότοπου γίνονται από τα άτομα που καθορίζονται στα δεδομένα που παρέχονται από τον Χρήστη κατά την εκτέλεση της παραγγελίας, εάν ο Χρήστης έχει εισαγάγει το σχετικό όνομα και κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση.

IV. ΧΡΗΣΗ E-SHOP

Τέχνη. 7. (1) Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το E-SHOP για τη σύναψη συμβάσεων αγοράς και πώλησης αγαθών, ο Χρήστης πρέπει να εισάγει τα απαιτούμενα στοιχεία αναγνώρισης που καθορίζονται στη φόρμα παραγγελίας.

(2) Συμπληρώνοντας τα δεδομένα του και πατώντας τα κουμπιά “Ναι, αποδέχομαι”, ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι εξοικειωμένος με αυτούς τους γενικούς όρους, συμφωνεί με το περιεχόμενό τους και δεσμεύεται να συμμορφωθεί με αυτούς χωρίς όρους.

(3) Ο Πάροχος επιβεβαιώνει την παραγγελία που έκανε ο Χρήστης στέλνοντας μια επιστολή στη διεύθυνση e-mail που καθορίζει ο Χρήστης, στην οποία αποστέλλονται πληροφορίες για επιβεβαίωση της παραγγελίας. Ο Παραλήπτης επιβεβαιώνει την παραγγελία και τη σύναψη της σύμβασης με ηλεκτρονική αναφορά στην επιστολή που του ενημερώνει για την παραγγελία που έστειλε ο Προμηθευτής. Μετά την επιβεβαίωση, δημιουργείται ένας λογαριασμός του χρήστη και προκύπτει συμβατική σχέση μεταξύ αυτού και του παρόχου.

(4) Κατά την εκτέλεση της παραγγελίας, ο Χρήστης υποχρεούται να παρέχει ακριβή και ενημερωμένα δεδομένα. Ο χρήστης ενημερώνει αμέσως τα δεδομένα που καθορίζονται στη σειρά του σε περίπτωση αλλαγής.

(5) Σε περίπτωση που ένα προφίλ σε κοινωνικά δίκτυα ιστού ή σε άλλα δίκτυα χρησιμοποιείται για την παραγγελία του Χρήστη, μέρος της σύμβασης είναι το πρόσωπο που είναι ο κάτοχος του προφίλ που χρησιμοποιείται για την παραγγελία στο αντίστοιχο κοινωνικό ή άλλο δίκτυο. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Πάροχος έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την αναγνώριση του Χρήστη στο σχετικό κοινωνικό ή άλλο δίκτυο.

Τέχνη. 8. (1) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται με τη σειρά του Χρήστη, καθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δηλώσεων μεταξύ του Χρήστη και του Παροχέα, είναι ” Κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ” κατά την έννοια αυτών των γενικών συνθηκών. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αλλάξει την κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας του.

(2) Μόλις λάβει αίτημα για αλλαγή της κύριας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας, ο Πάροχος θα στείλει αίτημα για επιβεβαίωση της αλλαγής. Το αίτημα επιβεβαίωσης αποστέλλεται από τον Πάροχο στη νέα διεύθυνση e-mail κύριας επαφής που καθορίζεται από τον Χρήστη.

(3) Η αλλαγή της κύριας διεύθυνσης e-mail πραγματοποιείται μετά από επιβεβαίωση από τον Χρήστη, εκφραζόμενη από μια αναφορά που περιέχεται στην αίτηση επιβεβαίωσης, η οποία αποστέλλεται από τον Πάροχο στη νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Κύριας επικοινωνίας που υποδεικνύεται από τον Χρήστη.

(4) Ο Πάροχος ενημερώνει τον Χρήστη για την πραγματοποιηθείσα αλλαγή, μέσω e-mail, που αποστέλλεται στη διεύθυνση e-mail κύριας επαφής που υποδεικνύει ο Χρήστης πριν πραγματοποιήσει την αλλαγή σύμφωνα με την παράγραφο. 2.

(5) Ο Πάροχος δεν ευθύνεται έναντι του Χρήστη για παράνομη αλλαγή της κύριας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας.

(6) Ο Πάροχος ενδέχεται να απαιτήσει από τον Χρήστη τη χρήση της κύριας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

V. ΤΕΧΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

Τέχνη. 9. (1) Οι χρήστες χρησιμοποιούν κυρίως τη διεπαφή της σελίδας του Προμηθευτή για τη σύναψη συμβάσεων αγοράς και πώλησης των αγαθών που προσφέρει ο Πάροχος στο E-SHOP.

(2) Η σύμβαση συνάπτεται στα βουλγαρικά.

(3) Η σύμβαση μεταξύ του Παροχέα και του Χρήστη αντιπροσωπεύει τους παρόντες γενικούς όρους, που διατίθενται στη διεύθυνση : https://lejanki.bg/obshti-uslovia/.

(4) Μέρος της σύμβασης με τον Πάροχο είναι ο Χρήστης σύμφωνα με τα δεδομένα που παρέχονται στην παραγγελία και περιέχονται στο προσωπικό προφίλ του Χρήστη. Για την αποφυγή αμφιβολιών, αυτά είναι τα δεδομένα με τα οποία έχει δημιουργηθεί ένας λογαριασμός στον Πάροχο.

(5) Ο πάροχος περιλαμβάνει στη διεπαφή του ιστότοπού του, τεχνικά μέσα για τον καθορισμό και τη διόρθωση σφαλμάτων στην εισαγωγή πληροφοριών, πριν από τη δήλωση σύναψης της σύμβασης.

(6) Αυτή η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί από τη στιγμή εκτέλεσης της εντολής του Χρήστη στον Πάροχο. Η σύμβαση αγοράς και πώλησης αγαθών θεωρείται ότι έχει συναφθεί από τη στιγμή της εφαρμογής της από τον Χρήστη μέσω της διεπαφής του Παροχέα. (7) Για τη σύναψη της παρούσας σύμβασης και για τη σύναψη της σύμβασης αγοράς και πώλησης αγαθών, ο Πάροχος ενημερώνει ρητά τον Χρήστη με κατάλληλο τρόπο με ηλεκτρονικά μέσα.

(8) Η δήλωση για τη σύναψη της σύμβασης και η επιβεβαίωση για την απόδειξή της θεωρείται ότι λαμβάνονται όταν οι παραλήπτες τους έχουν την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση σε αυτές.

(9) Ο Προμηθευτής παραδίδει τα αγαθά στη διεύθυνση που υποδεικνύουν οι Χρήστες και δεν είναι υπεύθυνος σε περίπτωση που τα δεδομένα που υποδεικνύονται από τους Χρήστες είναι λανθασμένα ή παραπλανητικά.

Τέχνη. 10. Οι Χρήστες συνάπτουν τη σύμβαση πώλησης με τον Πάροχο σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

(1) Παραγγελία στο E-SHOP και παροχή των απαραίτητων δεδομένων.

(2) Εισαγωγή στο σύστημα για την πραγματοποίηση παραγγελιών στο E-SHOP αναγνωρίζοντας τις απαραίτητες πληροφορίες.

(3) Επιλέγοντας ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα που προσφέρονται στο E-SHOP και προσθέτοντάς τα σε μια λίστα αγαθών για αγορά.

(4) Παροχή δεδομένων για την παράδοση ·

(5) Επιλογή μεθόδου και στιγμή για την πληρωμή της τιμής.

(6) Επιβεβαίωση της παραγγελίας.

VI. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Τέχνη. 11. Οι κανόνες αυτής της ενότητας VI αυτών των γενικών όρων ισχύουν για χρήστες για τους οποίους, σύμφωνα με τα δεδομένα που καθορίζονται για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης ή κατά την παραγγελία στο E-SHOP, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι είναι καταναλωτές εντός της έννοια του νόμου. σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, τον νόμο για το ηλεκτρονικό εμπόριο ή / και την οδηγία 97/7 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 1997, για την προστασία των καταναλωτών από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις.

Τέχνη. 12. (1) Τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών που προσφέρει ο Προμηθευτής καθορίζονται στο προφίλ κάθε προϊόντος στον ιστότοπο του E-SHOP.

(2) Η τιμή των αγαθών, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, καθορίζεται από τον Προμηθευτή στο προφίλ κάθε προϊόντος στον ιστότοπο του E-SHOP.

(3) Η αξία του κόστους αποστολής και μεταφοράς, που δεν περιλαμβάνεται στην τιμή των αγαθών, καθορίζεται από τον Πάροχο και παρέχεται ως ενημέρωση στους Χρήστες σε μία από τις ακόλουθες στιγμές πριν από τη σύναψη της σύμβασης:

– Στο προφίλ καθενός από τα προϊόντα στον ιστότοπο του παρόχου E-SHOP ·

Κατά την επιλογή των προϊόντων για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης.

(4) Ο τρόπος πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, καθώς και στις πληροφορίες που παρέχονται στον Χρήστη στον ιστότοπο του Παροχέα.

(5) Οι πληροφορίες που παρέχονται στους Χρήστες βάσει αυτού του άρθρου είναι ενημερωμένες κατά τη στιγμή της οπτικοποίησής τους στον ιστότοπο του Παροχέα του E-SHOP πριν από τη σύναψη της σύμβασης αγοράς και πώλησης.

(6) Ο προμηθευτής πρέπει να αναφέρει τους όρους παράδοσης των μεμονωμένων αγαθών στον ιστότοπο του E-SHOP.

(7) Ο προμηθευτής αναφέρει πριν από τη σύναψη της σύμβασης τη συνολική αξία της παραγγελίας για όλα τα αγαθά που περιέχονται σε αυτήν.

Τέχνη. 13. (1) Ο καταναλωτής συμφωνεί ότι ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να δέχεται προκαταβολή για τις συμβάσεις που συνάπτονται με τους καταναλωτές για αγορά και πώληση αγαθών και την παράδοσή τους.

(2) Ο καταναλωτής επιλέγει ανεξάρτητα εάν θα πληρώσει στον Προμηθευτή την τιμή για παράδοση των αγαθών πριν ή κατά τη στιγμή της παράδοσης.

Τέχνη. 14. (1) Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα, χωρίς να πληρώσει αποζημίωση ή ποινή και χωρίς να δηλώσει κάποιο λόγο, να αποσύρει από τη σύμβαση που έχει συναφθεί εντός 7 εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών.

(2) Το δικαίωμα άρνησης σύμφωνα με την παρ. 1 δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

– για παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, η τιμή των οποίων εξαρτάται από τις διακυμάνσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών, τις οποίες ο Πάροχος δεν είναι σε θέση να ελέγξει,

– για την παράδοση αγαθών που γίνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του καταναλωτή ή με την ατομική του παραγγελία ·

– για την παράδοση αγαθών τα οποία, από τη φύση τους, είναι απαραίτητα ή δεν μπορούν να επιστραφούν ή υπόκεινται σε ταχεία αλλοίωση ή υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους, συμπεριλαμβανομένης της αρωματοποιίας και των καλλυντικών ·

– για την παράδοση εγγραφών ήχου και βίντεο ή προϊόντων λογισμικού που εκτυπώνονται από τον χρήστη ·

– για την παράδοση εφημερίδων, περιοδικών και άλλων περιοδικών ·

(3) Όταν ο Πάροχος δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για παροχή πληροφοριών, όπως ορίζεται στο άρθρο. 54 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών. Όταν οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο παρέχονται στον καταναλωτή εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης, αρχίζουν από την ημερομηνία της παροχής της.

(4) Σε περίπτωση που ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα άρνησης σύμφωνα με την παράγραφο. 1, ο Πάροχος υποχρεούται να επιστρέψει πλήρως τα ποσά που καταβάλλει ο καταναλωτής το αργότερο 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτής έχει ασκήσει το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση που έχει συναφθεί. Από το ποσό που καταβάλλει ο καταναλωτής βάσει της σύμβασης, αφαιρούνται τα έξοδα επιστροφής των αγαθών, εκτός εάν ο καταναλωτής έχει επιστρέψει τα αγαθά με δικά του έξοδα και έχει ενημερώσει τον Προμηθευτή.

(5) Ο καταναλωτής υποχρεούται να αποθηκεύει τα αγαθά που λαμβάνονται από τον Προμηθευτή, την ποιότητα και την ασφάλειά τους κατά τη διάρκεια της παραγράφου. 1.

(6) Η άρνηση σύμφωνα με την παρ. 1 μπορεί να γίνει μέσω του Παραρτήματος № 6 του Άρθ. 47, παρ. 1, σημείο 8 και άρθ. 52, παρ. 2 και 4 του CPA – Τυπική φόρμα για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση:

– Προς (όνομα του εμπόρου, τη γεωγραφική του διεύθυνση και, κατά περίπτωση, τον αριθμό φαξ και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του προς συμπλήρωση από τον έμπορο):

– Ειδοποιώ / ειδοποιώ * ότι παραιτώμαι / απορρίπτω * τη σύμβαση που συνάφθηκε από εμένα / εμάς * για την αγορά των ακόλουθων αγαθών * /

– Παραγγέλθηκε στις * / ελήφθη στις *

– Όνομα χρήστη (ες)

– Διεύθυνση των χρηστών

– Υπογραφή των χρηστών (μόνο εάν αυτή η φόρμα είναι σε χαρτί)

– Ημερομηνία

Τέχνη. 15. (1) Ο όρος παράδοσης των αγαθών και η αρχική στιγμή από την οποία εκτελείται καθορίζεται για κάθε προϊόν ξεχωριστά κατά τη σύναψη της σύμβασης με τον καταναλωτή μέσω του ιστότοπου του Προμηθευτή του E-SHOP, εκτός εάν τα προϊόντα παραγγελθούν μία παράδοση.

(2) Σε περίπτωση που ο καταναλωτής και ο Προμηθευτής δεν έχουν καθορίσει έναν όρο παράδοσης, η διάρκεια παράδοσης των αγαθών είναι 30 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία μετά την αποστολή της παραγγελίας του καταναλωτή στον Προμηθευτή μέσω του ιστότοπου του Προμηθευτή E-SHOP.

(3) Εάν ο Προμηθευτής δεν μπορεί να εκπληρώσει τη σύμβαση λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει παραγγείλει τα αγαθά, υποχρεούται να ειδοποιήσει τον καταναλωτή και να επιστρέψει τα ποσά που κατέβαλε εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Προμηθευτής πρέπει να έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του βάσει της σύμβασης.

(4) Στις περιπτώσεις της παρ. 3, Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα να παραδίδει στα καταναλωτικά αγαθά της ίδιας ποιότητας και τιμής. Ο πάροχος ενημερώνει τον καταναλωτή ηλεκτρονικά για την αλλαγή στην εκτέλεση της σύμβασης.

(5) Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 4, το κόστος επιστροφής των αγαθών βαρύνει τον Προμηθευτή.

Τέχνη. 16. (1) Ο προμηθευτής παραδίδει τα αγαθά στον καταναλωτή αφού πιστοποιήσει την εκπλήρωση των απαιτήσεων και την ύπαρξη των συνθηκών που αναφέρονται στο άρθρο. 61 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών.

(2) Ο Χρήστης και ο Πάροχος πιστοποιούν τις περιστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο. 1 γραπτώς κατά τη στιγμή της παράδοσης με χειρόγραφη υπογραφή, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

(3) Ο Χρήστης και ο Πάροχος συμφωνούν ότι οι απαιτήσεις της παραγράφου. 1 και Art. 61 του νόμου για την προστασία των καταναλωτών θα τηρείται εάν η πιστοποίηση πραγματοποιείται από άτομο για το οποίο, σύμφωνα με τις περιστάσεις, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι θα μεταδώσει τις πληροφορίες στον καταναλωτή – συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση.

VII. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

Τέχνη. 17. (1) Ο Προμηθευτής παραδίδει και παραδίδει τα αγαθά στον Χρήστη εντός του όρου που καθορίζεται κατά τη σύναψη της σύμβασης.

(2) Εάν ο όρος υπό παρ. 1 δεν έχει συμφωνηθεί ρητώς μεταξύ των μερών κατά τη σύναψη της σύμβασης, ο Προμηθευτής θα παραδώσει και να παραδώσει τα αγαθά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, αλλά όχι αργότερα από 2 μήνες.

Τέχνη. 18. Ο Χρήστης πρέπει να επιθεωρήσει τα αγαθά κατά τη στιγμή της παράδοσης και παράδοσης από τον Προμηθευτή και εάν δεν πληροί τις προϋποθέσεις για άμεση ειδοποίηση του Προμηθευτή.

VIII. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τέχνη. 19. (1) Ο Πάροχος λαμβάνει μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

(2) Για λόγους ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, ο Πάροχος θα στείλει τα δεδομένα μόνο στη διεύθυνση e-mail, η οποία υποδείχθηκε από τους Χρήστες τη στιγμή της παραγγελίας.

(3) Ο Πάροχος αποδέχεται και ανακοινώνει στον ιστότοπό του μια Πολιτική Απορρήτου, διαθέσιμη στη διεύθυνση https://lejanki.bg/politika-za-zashtita-na-lichnite-danni/

Τέχνη. 20. (1) Ανά πάσα στιγμή, ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Χρήστη να αναγνωρίσει τον εαυτό του και να πιστοποιήσει την αυθεντικότητα καθεμιάς από τις περιστάσεις και τα προσωπικά δεδομένα που ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια της παραγγελίας.

ΙΧ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Τέχνη. 21. (1) Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις μπορούν να τροποποιηθούν από τον Πάροχο, για τον οποίο ο τελευταίος θα ειδοποιήσει κατάλληλα όλους τους Χρήστες του E-SHOP.

(2) Ο Πάροχος και ο Χρήστης συμφωνούν ότι οποιαδήποτε προσθήκη και τροποποίηση αυτών των γενικών όρων θα επηρεάσει τον Χρήστη μετά τη ρητή ειδοποίησή του από τον Πάροχο και εάν ο Χρήστης δεν δηλώσει εντός 14 ημερών ότι τους απορρίπτει.

(3) Ο Χρήστης συμφωνεί ότι όλες οι δηλώσεις του Παροχέα σε σχέση με την τροποποίηση αυτών των γενικών όρων θα αποσταλούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται από τον Χρήστη στην παραγγελία. Ο χρήστης συμφωνεί ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται σύμφωνα με αυτό το άρθρο δεν χρειάζεται να υπογράφονται με ηλεκτρονική υπογραφή για να έχουν αποτέλεσμα σε αυτόν.

Τέχνη. 22. Ο Πάροχος δημοσιεύει αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις στη διεύθυνση https://lejanki.bg/obshti-uslovia/, μαζί με όλες τις προσθήκες και τις τροποποιήσεις τους.

X. ΠΕΡΑΤΩΣΗ

Τέχνη. 23. (1) Οι παρόντες γενικοί όροι και η σύμβαση του Χρήστη με τον Πάροχο λήγουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

– κατά τον τερματισμό και την κήρυξη εκκαθάρισης ή την κήρυξη πτώχευσης ενός από τα μέρη της σύμβασης ·

– με αμοιβαία συναίνεση των μερών γραπτώς ·

– μονομερώς, με ειδοποίηση εκάστου των μερών σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του άλλου μέρους,

– σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας οποιουδήποτε από τα μέρη της σύμβασης να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ·

– σε περίπτωση κατάσχεσης ή σφράγισης του εξοπλισμού από τις κρατικές αρχές ·

– σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με το άρθρο. 55, παρ. 1 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών.

ΧΙ. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

Τέχνη. 24. Η πιθανή ακυρότητα οποιασδήποτε από τις διατάξεις αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων δεν θα οδηγήσει στην ακυρότητα ολόκληρης της σύμβασης.

Τέχνη. 25. Οι νόμοι της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας εφαρμόζονται στα ζητήματα που δεν έχουν διευθετηθεί στη παρούσα σύμβαση, που σχετίζονται με την εφαρμογή και την ερμηνεία της παρούσας σύμβασης.

Τέχνη. 26. Όλες οι διαφορές μεταξύ των μερών της παρούσας σύμβασης θα επιλυθούν από το αρμόδιο δικαστήριο ή την Επιτροπή Προστασίας των Καταναλωτών.

Τέχνη. 27. Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ για όλους τους χρήστες στις 16.03.016.

ΧΙ. ΜΠΙΣΚΟΤΑ

Σύμφωνα με το Art. 33 του Δικηγορικού Συλλόγου, η παρούσα ανακοίνωση και τα παραρτήματά της είναι απαραβίαστα και δεν υπόκεινται σε έλεγχο, αντιγραφή, εξακρίβωση και κατάσχεση και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Τα cookie είναι μικρά κομμάτια κειμένου που είναι γραμμένα στον σκληρό σας δίσκο για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τη χρήση υπηρεσιών στον ιστότοπο https://lejanki.bg/ Υπηρεσία ιστότοπου. Έχετε το δικαίωμα να απορρίψετε τα cookies (ανατρέξτε στο αρχείο βοήθειας του προγράμματος περιήγησής σας για πληροφορίες σχετικά με αυτό), αλλά με την απόρριψη των cookies, ενδέχεται να επηρεάσετε την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα των υπηρεσιών στον ιστότοπο https://lejanki.bg / ή να κάνετε είναι μη λειτουργικό.

Πινακεσ Επιστροφησ